Ενιαίος τρόπος εξέτασης Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας

2019-08-09 18:37

Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 107268/Δ2/03-07-2019 Υ.Α. (Β΄ 2881) ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος «Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία» της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, της Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Δείτε την εγκύκλιο εδώ