Αποφάσεις ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης των Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για το μάθημα της Ιστορίας

2020-09-16 22:53

Από το ΙΕΠ ανακοινώθηκε η Έγκριση των υπ’ αρ. 2/16-07-2020 και 3/28-07-2020 Πρακτικών της 4ης Επιτροπής Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για το Υπομητρώο 6 του Γνωστικού Πεδίου Κοινωνικές Επιστήμες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Τα ονόματα των εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών  για το μάθημα της Ιστορίας είναι: 

1. ΘΩΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ

3. ΜΗΝΑΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 

Δείτε τον σχετικό πίνακα