ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

·    “Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και ο ρόλος του νέου εκπαιδευτικού στη διδασκαλία της Ιστορίας (2014). Περιοδικό Νέος Παιδαγωγός, τεύχος 2, σσ. 226-233, Αθήνα: e-Πρωτοβάθμια, ISSN: 2241-6781.

·     “Μεθοδολογικές προσεγγίσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διδασκαλία της σχολικής ιστορίας: μια συγκριτική μελέτη(2012). Περιοδικό Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τεύχος 53, σσ. 85-103, Αθήνα: Διάδραση, ISSN: 1106-2177

·     “Η αξιολόγηση του μαθήματος της Ιστορίας στο Λύκειο. Επιστημολογικά πλαίσια και καθημερινή πράξη(2011). Περιοδικό Νέα Παιδεία, τεύχος 137, σσ. 105-113, Αθήνα, ISSN: 1105-4255

·         “Η συνδυαστική προσέγγιση του ιστορικού γίγνεσθαι με το γεωγραφικό χώρο μέσω της Νέας Τεχνολογίας(2011). Περιοδικό i-Teacher, τεύχος 3, σσ. 99-108, Αθήνα, ISSN: 1792-4146.

·       Μεθοδολογικοί τρόποι προσέγγισης της διδασκαλίας της ιστορίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση(2011). Περιοδικό Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, τόμος 4, τεύχος 2, σσ. 1-16, (Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), https://www.elliepek.gr/gr_html/gr_ejournal/efarmpaid), Αθήνα, ISSN: 1792-7587